SØK HER

Hva er Den Gode Idé?

Stiftelsen Den Gode Idé har som formål å støtte designstudenter ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo (AHO) til å realisere en prosjektide, bedriftsidé, kunstverk, film, app, tjeneste eller et produkt. Stiftelsen gir hvert år kr 500.000 (2024) til en eller to studenter i permisjon fra studier eller innen 12 måneder etter avsluttede studier. 

Midlene skal benyttes til å utvikle innovative prosjektideer hvor helsefremming, bærekraft og humanistiske temaer er  sentrale. Det kan være ideér hvor ett sentralt tema er i fokus eller flere av temaene kombineres.

Den Gode Idé er finansiert av midler etter Birgitta Cappelen, førsteamanuensis på Institutt for design ved AHO, som i sin levetid ønsket at hennes formue skulle gå inn i en stiftelse med dette formålet.

Hvorfor finnes stiftelsen?

Designer, lærer og førsteamanuensis Birgitta Cappelen ved Institutt for Design ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo (AHO) var opphavskvinne til stiftelsen Den Gode Idé, og det er hennes arv som finansierer stiftelsen. Hennes ønske var at designstudenter ved AHO skulle få mulighet å utvikle sine ideer i studiene til prosjekter med et liv ut over skolens rammer. Derfor finansierer stiftelsen ett års arbeide for en student eller en gruppe studenter hvor man kan fortsette å utvikle en idé til praktisk prosjekt, under eller etter avsluttede studier og avlagt mastergrad eller PhD.

Cappelens mening var at studenter ved AHO nyter et privilegium ved å studere ved en skole med usedvanlig store ressurser. Hun mente også at AHO-studenter, med sine sterke kreative evner, store forutsetninger for å tenke nytt og ferdigheter i å visualisere og materialisere sine ideer gjennom design, har en forpliktelse til å gi tilbake til samfunnet.

Dessverre legges mange gode ideer på hylla når tidligere masterstudenter får tilbud om trygge og godt lønnede jobber i offentlige virksomheter eller næringslivet. De som tør å prøve seg på egne vinger og arbeider videre med ideer de brenner for, kanskje i egen bedrift, gir gjerne opp etter en tid. Her mente Cappelen at unødvendig mange begavelsesressurser og mange gode ideer går tapt.

Særdeles stort behov for innovative og nytenkende ideer så Cappelen innen utviklingen av velferdssamfunnet Norge. Ideer som retter seg mot helse og helsefremming (Health Promotion, WHO 1986) er av særlig betydning for å bevare og utvikle tilliten til velferdsstaten i fremtiden. Eksempler på aktuelle temaer er omsorg og helse for eldre, psykisk helse, bærekraft og økologisk mangfold, kriminalomsorg, universell utforming, helse- og omsorgstjenester, kommunale tjenester, flyktningmottak og integrering, etc. Områder som disse trenger ideer for utvikling av teknologi og design med utgangspunkt i humanistiske, kulturelle, estetiske, kunstneriske, musikalske, økologiske, sosiale, relasjonelle og etiske perspektiver. Dette krever ideer som tar i bruk det fulle potensialet i digital teknologi og nettverk, Internet of things (IoT) og kunstig intelligens (AI). Like mye kreves det at man er kritisk til konsekvenser og muligheter dette har for samfunnet, velferdssystemet, for enkeltmennesket og fellesskapet.

Birgitta Cappelen
Birgitta Cappelen, 1962-2022

Hvem kan søke?

Designstudenter ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo (AHO) kan søke midler. En individ eller en gruppe studenter kan søke. I gruppen kan eksterne personer inngå så lenge hovedsøker er designstudent fra AHO. En tidligere designstudent fra AHO kan søke inntil ett år etter eksamen. Den/De som mottar midler, skal ikke være i fulltids studier eller jobb med annen arbeidsgiver under prosjektperioden. Hvis prosjektet ikke gjennomføres, skal hele eller deler av midlene betales tilbake til stiftelsen.

Hvordan søker man?

Søknad om midler skal leveres på stiftelsen søknadsmal. Søknader kan leveres på norsk eller engelsk, avhengig av hvilket språk som gir søkeren de beste forutsetningene for å beskrive sin gode idé. Søknader leveres hvert år i vårsemesteret, og vinnere utlyses i juni. Se årets frister og hva som skal skal levere under “NÅR må man søke”

Hva kan man søke midler for?

Stiftelsen ønsker å åpne for et bredt mangfold av ideer, formater og former for gjennomføring. Man kan derfor søke midler til design, teknisk utvikling, kunnskapsproduksjon, eller kunstnerisk arbeid, for å utvikle for eksempel:

 • En prototype eller visualisering av et konsept
 • En Bedriftssidé
 • Et innovativt produkt eller en tjeneste
 • Et Kunstverk
 • En Bok
 • En film, spill, nettsted, lyddesign, fortelling, app, software, hardware
 • …eller noe vi enda ikke har sett for oss 

Hvor mye kan man søke om?

Det kan søkes om opp til NOK 500.000 (2024). Beløpet som tildeles og krav til søknader vil fastsettes av styret fra et år til et annet. Det er mulig at flere prosjekter kan bli støttet per år eller at det ikke blir noen tildeling i det hele tatt, avhengig av søknadenes kvalitet og relevans.

Hvilke kriterier må tilfredsstilles

For å være aktuell for å søke midler fra stiftelsen må idéen og prosjektforslaget til “Den Gode Idé”:

 • Argumentere for at idéen er “god”, sett fra et etisk, kulturelt, humanistisk, menneskelig, økologisk eller helsefremmende perspektiv.
 • Kommuniseres både i tekst og visuelt. Avhengig av ideen, kan den også medieres auditivt, taktilt, multisensorisk, etc.
 • Utføres av minst en, av flere søkende, som er AHO-IDE -student eller har avsluttet studiene høyst et år tidligere ved søknad.
 • Demonstrere at man tilbyr en ny idé, som skiller seg fra idéer som allerede finnes.
 • Argumentere for hvordan søkeren skal virkeliggjøre ideen, slik at den kan leve videre i en eller annen form i en tid etter at prosjektet er avsluttet. Dette kan være med hjelp av andre aktører, partnere, kunder, nettverk, publikum eller med medborgere
 • Legge til rette for en sammenheng, en diskurs og en økologi som gjør at innovasjonen kan vokse og utfolde seg i et samfunn eller en sosial sammenheng. 
 • Midlene kan også brukes til å starte en ny virksomhet.
 • Kunne presentere resultatet som en utstilling, fysisk og på nett, senest et år etter at man mottatt finansiering fra stiftelsen og på et tidspunkt som bestemmes av styret hvert år. Materialet som presenteres i presentasjoner, utstilling og på nett skal kunne å brukes av “Den Gode Idé” for å markedsføre stiftelsen.
 • Tilby en lettforståelig prosjektbeskrivelse med presentasjon i bilder, tekst, etc., senest en uke etter at prosjektet er blitt levert. Arbeidet skal  presenteres på AHO.
 • Levere et budsjett som del av søknaden på opp til NOK 500.000 (2024), hvis ikke noe annet er angitt. Styret forbeholder seg retten å gå i dialog med søkere for å foreslå endringer i budsjettet, eller endringer i prosjektforslaget.
 • Styret forbeholder seg retten å avstå fra å utse en vinner hvis ikke noen oppfyller kravene i vedtekter og retningslinjer.

Prioriteringskriterier

Prosjekter som tilfredsstiller kriteriene nevnt over, vil bli prioritert i forhold til styrets oppfattelse av prosjektets relevans, nyhetsgrad og potensiale. Relevans i denne sammenheng handler om i hvor stor grad prosjektene passer til nåværende eller fremtidige samfunnsbehov. Nyhetsgrad vurderes etter hvor innovativ idéen er, i Norsk eller internasjonal sammenheng. Potensialet handler om i hvor stor grad prosjektet vil kunne føre til en positiv endring i samfunnet. Potensialet handler ikke kun om økonomi, men kan være endring av holdninger, atferd, verdier, uttrykk, mfl.  

Det er styret som prioriterer innkomne søknader og vil rådføre seg med spesialister dersom det er nødvendig. Styrets beslutning om tildeling av midler er endelig.

Når må man søke, og levere resultater?

Viktige datoer 2024-23

 • 16 mars 2024, DOGA-merket 2024, Oslo, 2023 års vinner av Den Gode Idé, Lokalt Byrå, presenterer prosjekt
 • 2 april 2024, Søknadsfrist. Forslag innsendes på https://www.dengodeide.no/sok
 • 7 juni 2024. Styret annonserer 2024 års vinnere av Den Gode Idé ved AHO WORKS AWARDS på AHO i Oslo.
 • 7 juni 2024, AHO, Fysisk utstilling og web av 2023 års vinner Lokalt Byrå i forbindelse med AHO WORKS DIPLOMA utstilling.
 • 16 mars 2023, Stiftelsen Den Gode Idé lanseres offisielt på utdeling av DOGA-merket 2023, DOGA,Oslo

Det skal være en presentasjon av første resultater i mars hvert år, samt avsluttende utstilling av arbeidet i juni hvert år.

Krav til rapportering, utstilling og dokumentasjon

Studenter som mottar midler skal året etter levere en visuell, muntlig og tekstbasert presentasjon av arbeidet i begynnelsen av mars måned, samt en fysisk og nettbasert utstilling  (www.dengodeide.no) i samarbeid med AHO, og i forbindelse med diplomutstilling i juni måned. Arbeidet med utstilling organiseres i dialog med stiftelsen styre og AHO. Styret avgjør tidspunkt og plass for utstillingen.

Det er også et krav til mottakere av midler at man leverer en enkel rapportering av fremdrift til styret den 31.10, 31.01 hvert år. 

Bruk av ressurser AHO, DOGA og stiftelsens studio

Institutt for design på Arkitektur og designhøgskolen i Oslo ønsker å støtte prosjekter som finansieres av Den Gode Idé. De vil derfor ønske å diskutere muligheter for arbeidsplass på AHO og tilgang til verksteder for prosjekter finansiert av Den Gode Idé. Dette er valgfritt, men man bør beskrive i søknaden hvordan man skal få til et godt arbeidsmiljø og godt samarbeid som gjør det lettere å lykkes med arbeidet. 

Prosjektene vil få hjelp med lansering og markedsføring gjennom at resultatene av arbeidet skal stilles ut på AHO i forbindelse med diplomutstillingen i juni hvert år. Det vinnende forslaget vil også få hjelp med lansering og markedsføring gjennom samarbeide med Design og Arkitektur Norge (DOGA). 

Stiftelsen Den Gode Idé disponerer en gård i Skåne i Sverige med studio og verkstedplass for arbeide og workshops.  Mottakere av midler fra stiftelsen kan bruke gården kostnadsfritt i opp til 3 uker i løpet av året.

Tidligere vinnere

Glenn Sæstad og Nicolai Sabel vant Den Gode Idé sitt pris 2023, med det vinnende forslaget "Lokalt Byrå". Lokalt Byrå mottar NOK 500.000, på AHO WORKS AWARD 8. Juni 2023. Motiveringen lyder:

   "We strongly believe that Lokalt Byrå has great potential. Potential to become known as a driver of change, by starting from local needs, stimulating action on a local level, and at the same time placing it in a larger national context. In this context, the role of design is central to its success. And the timing is right.
   Lokalt Byrå also explores an alternative business model to the norm in the design industry in Norway today, something we believe is worth supporting.
   We see that it has the potential to initiate change on a grand scale, and that’s why we think it’s a big idea, in the true spirit of Birgitta Cappelen."
Foto: Marian Jade

16 mars 2024, DOGA-merket 2024, Oslo, 2023 års vinner av Den Gode Idé, Lokalt Byrå, presenterer sitt prosjekt

7 juni 2024, AHO, Fysisk utstilling og web av 2023 års vinner Lokalt Byrå i forbindelse med AHO WORKS DIPLOMA utstilling.

Styret

Stiftelsens styre består ved opprettelsen, etter Birgitta Cappelens uttrykkelige ønskemål, av:

Lavrans Løvlie (styremedlem), Industridesigner, tjenestedesigner, Partner og leder av designteamet i PwC, PwC Norway, gründer av tjenestedesignfirmaet Livework (2001), tidligere kollega til Birgitta i Interaction Design og Creuna, Mottaker av Jacobprisen av Norsk form (2011) Les mer

Simon Clatworthy (styremedlem), Professor i interaksjonsdesign og ansvarlig for tjenestedesign på Institutt for design på AHO, tidligere kollega til Birgitta på AHO og i Creuna, Les mer

Anders-Petter Andersson (styreleder), Førsteamanuensis på Institutt for design ved NTNU, musikkviter (PhD) og lyddesigner. Birgittas ektemann og kollega siden 2000, i helsefremmende taktil og musikalsk interaksjonsdesign, og i gruppen for interaktiv kunst, Les mer og Les mer

Lawrans Løvlie, Anders-Petter Andersson og Simon Clatworthy. Lansering av Den Gode Idé, DOGA-merket, 16. mars 2023.

Relevante referanser

Stiftelsen ønsker å fremme ideer i Birgitta Cappelen sin ånd. Du kan la deg inspirere og lese mer om hennes arbeide

Forskningsprosjektet RHYME (2011-2016), er et eksempel på arbeide med helsefremmende design. Prosjektet utviklet taktile og interaktive miljøer for barn med omfattende funksjonsnedsettelser. Visjon, etisk fundament og utviklings- og designarbeidet ble ledet av Birgitta Cappelen fra AHO, i samarbeide med Jo Herstad fra Informatikk ved UiO og Even Ruud og Karette Stensæth fra Musikk og Helse på Norges musikkhøgskole i Oslo. Forskningsrådet i Norge finansierte prosjektet.

Studenter fra Institutt for design på AHO utviklet som del av prosjektet prototyper og prosjekter med barn og ungdommer med særlige behov, samt med eldre personer med demens.

www.rhyme.no

Birgitta Cappelen var medlem av kunstnerkollektivet Musical Fields Forever, som har fokus på det demokratiske potensialet i teknologi. Du kan lese mer om gruppen og prosjektet.

Det er også en rekke tidligere studentarbeider ved AHO som er gode referanser for den typen idéer stiftelsen vil kunne støtte.  Her er noen eksempler:

 • Sæstad, Glenn, 2022, DSP for SDG – En alternativ strategisk visjon for digitale sentralbankpenger og bærekraftig omstilling, https://hdl.handle.net/11250/3003050 (veileder Einar Sneve Martinussen)
 • Li, Xiang, 2021, Mental Health Services for International Students, https://hdl.handle.net/11250/2763726  (veileder, Simon Clatworthy)
 • Breivik, Frida van der Drift; Thue, Frøya, 2019, DYPP : exploring the future potential of seaweed as bioplastic through strategic use of design, http://hdl.handle.net/11250/2604071 (veiledere Natalia Agudelo, Steinar Killi)
 • Restan, Trygve Shadi, 2019, New beginnings –rethinking drug harm reduction services, http://hdl.handle.net/11250/2604074  (veileder, Birgitta Cappelen)
 • Joseph, Jomy, 2018, Speculative Solar Towards long term futures and sustainability, http://hdl.handle.net/11250/2504033, (veileder, Håkan Edeholt)
 • Sara Svennevik, 2014, En enklere hverdag, (veileder, Birgitta Cappelen)

HAR DU LYST TIL Å SØKE?

Muligheter for designstudenter ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo å få realisert en prosjektide, bedriftsidé, kunstverk, film, app, tjeneste, produkt, etc. der temaer som helsefremming, bærekraft og/eller humanistiske temaer er  sentrale, med finansiering i et år.

SØK HER

tidligere prosjekter

2025

 1. Tildelt
  Det kan være deg?
 2. År
  2025
 3. Link
No items found.